asp格式化日期时间

发布时间:2009-12-12 23:47:00

‘ ============================================
‘ 格式化时间(显示)
‘ 参数:n_Flag
‘ 1:"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
‘ 2:"yyyy-mm-dd"
‘ 3:"hh:mm:ss"
‘ 4:"yyyy年mm月dd日"
‘ 5:"yyyymmdd"
‘ ============================================
Function Format_Time(s_Time, n_Flag)
 Dim y, m, d, h, mi, s
 Format_Time = ""
 If IsDate(s_Time) = False Then Exit Function
 y = cstr(year(s_Time))
 m = cstr(month(s_Time))
 If len(m) = 1 Then m = "0" & m
 d = cstr(day(s_Time))
 If len(d) = 1 Then d = "0" & d
 h = cstr(hour(s_Time))
 If len(h) = 1 Then h = "0" & h
 mi = cstr(minute(s_Time))
 If len(mi) = 1 Then mi = "0" & mi
 s = cstr(second(s_Time))
 If len(s) = 1 Then s = "0" & s
 Select Case n_Flag
 Case 1
  ‘ yyyy-mm-dd hh:mm:ss
  Format_Time = y & "-" & m & "-" & d & " " & h & ":" & mi & ":" & s
 Case 2
  ‘ yyyy-mm-dd
  Format_Time = y & "-" & m & "-" & d
 Case 3
  ‘ hh:mm:ss
  Format_Time = h & ":" & mi & ":" & s
 Case 4
  ‘ yyyy年mm月dd日
  Format_Time = y & "年" & m & "月" & d & "日"
 Case 5
  ‘ yyyymmdd
  Format_Time = y & m & d
 End Select
End Function

 

 

关键词:ASP

免责声明:本文内容来自其他媒体或者他人投稿,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(info@chuhaihao.com),我们会及时处理和回复。
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
搜索